Nahoru

Struktura a organizace studia

 • Hudební obor se nezaměřuje pouze na oblast klasické hudby. Žáci základní umělecké školy Unhošť mají možnost učit se hudby mnoha žánrů. Školní vzdělávací program obsahuje pestrou řadu studijních zaměření a nabídka nejrůznějších souborů a pěveckého sboru přináší žákům nové zkušenosti, kamarády i radost ze společné souhry.

  Sledujte náš facebook a dozvíte se více o pravidelných aktivitách hudebního oboru a událostech, které pro žáky pořádáme.

 • Výuka hudebního oboru probíhá PODLE UČEBNÍCH PLÁNŮ A OSNOV SCHVÁLENÝCH MŠMT ČR A ZÁROVEŇ DLE VYPRACOVANÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP).
 • Vzdělávání v ZUŠ je dvoustupňové: I. stupeň je 7 let, II. stupeň 4 roky. Každý z těchto cyklů je ukončen  absolventským koncertem nebo zkouškou. Jednotlivé ročníky v hudebním oboru jsou každoročně zakončeny závěrečnou komisionální zkouškou. Povinnosti žáků jsou: navštěvovat výuku ve všech předmětech stanovených ŠVP.
 • Na konci I. i II. pololetí žáci dostávají vysvědčení, kde jsou známky ze všech povinných i nepovinných předmětů, které v daném školním roce navštěvoval.
 • Žáci mají možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů.

 

Přípravné studium, 1. a 2. ročník (1/PS, 2/PS):  od 5 let

 • Je určeno žákům od pěti let. Probíhá prostřednictvím skupinové výuky v předmětu Přípravná hudební výchova (PHV). V něm se hravou formou probouzí a rozvíjí zájem dětí o hudbu, podněcuje se jejich tvořivost v základních pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činnostech. Žáci také získávají elementární teoretické znalosti.
 • Během přípravných ročníků jsme žákům nápomocni s výběrem dalšího studia na naší škole. Podle aktuálních možností školy mohou žáci výjimečně již během přípravného studia navštěvovat individuální hodiny hry na nástroj či zpěvu.

 

Základní studium I. stupeň, 1. – 7. ročník (1/I – 7/I):  od 7 let

 • I. stupeň je určen žákům od sedmi let. Výuka je založena na individuální práci učitele se žákem v hodinách hry na nástroj či zpěvu. Nedílnou součástí vzdělávání na I. stupni je hudební nauka – skupinový předmět, jehož cílem je předat žákům potřebné hudebně teoretické znalosti a také podchytit a rozvíjet jejich zájem o hudbu v celé její šíři. Kromě toho má žák možnost a od 4. ročníku povinnost navštěvovat předměty zahrnuté ve skupinové interpretaci, jako je kolektivní a souborová hra, hra v orchestru nebo sborový zpěv.

 

Základní studium II. stupeň, 1. – 4. ročník (1/II – 4/II):  od 14 let

 • II. stupeň je určen žákům od čtrnácti let a navazuje na studium I. stupně. Žáci i nadále navštěvují individuální hodiny hry na nástroj či zpěvu, ale větší důraz už je kladen na samostatnou práci a na utváření vlastního způsobu hudebního vyjadřování. Během studia na II. stupni hraje důležitou roli také rozvoj hudební spolupráce v rámci skupinové interpretace.

 

V ZUŠ Unhošť nabízíme širokou škálu studijních zaměření v hudebním oboru.

 

Klávesové nástroje

V oddělení klávesových nástrojů mají žáci možnost výuky na klavír, elektronické klávesové nástroje a akordeon. Kromě základů klavírní hry, která je důležitá nejen pro klavír, ale i pro hru na el. klávesy, se žáci během studia věnují čtyřruční hře, ve vyšších ročnících se zabývají doprovody k písním, improvizací a podobně.
Žáci hrající na el. klávesy se naučí spolupracovat s technikou nástroje, s funkcí automatického doprovodu, výběru barev zvuků a rytmických možností a s moderními technologiemi související s hrou na EKN.
Žáci hrající na akordeon se také naučí technicky zvládat svůj nástroj tak, aby mohli hrát hudbu rozmanitých žánrů.
V rámci kolektivní tvorby se rovněž zapojují v doprovodech žáků instrumentalistů nebo zpěváků.

Od školního roku 2022/2023 naše škola začala s výukou na VARHANY.

 

Smyčcové nástroje

Smyčcové nástroje patří mezi nejkrásnější, ale zároveň nejobtížnější hudební nástroje. Hra na tyto nástroje vyžaduje vynikající intonační, rytmické i motorické předpoklady, a tak se studiu na smyčcové nástroje mohou věnovat jen opravdu nadaní žáci, kteří jsou ochotni věnovat dostatek času kvalitní domácí přípravě.
Na naší škole hrají žáci na housle, ale nabízíme také možnost výuky na violoncello.
Po zvládnutí základní techniky hry na nástroj a po získání nejdůležitějších muzikantských návyků mohou žáci hrát v orchestru, kde si vyzkouší základy orchestrální hry, ale i v různých komorních seskupeních.  

 

Dechové nástroje

Oddělení dechových nástrojů nabízí výuku na dřevěné dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon) a žesťové dechové nástroje (trubka).
S výukou hry na sopránovou zobcovou flétnu lze začít již od šesti let, kdy je možné tento nástroj brát jako nástroj přípravný pro další z výše uvedených dechových nástrojů, nebo si žák může tento nástroj zvolit jako svůj hlavní obor. U ostatních výše uvedených dechových nástrojů se začíná s výukou v 9 – 10 letech věku dítěte. 
Výuka a zvládnutí hry na dechové nástroje je vždy podmíněna dispozicemi žáka. Uplatnění hry na tyto nástroje je jak ve hře sólové, tak ve hře komorní a orchestrální.

 

Strunné nástroje

Při výuce ve hře na kytaru si v prvé řadě osvojí žák správné základy klasické techniky hry na tento nástroj, což je zvládnutí řemesla hry na každý hudební nástroj a nástroje jim příbuzné. V tomto případě kytara elektrická i basová. Dále si žák osvojí různé způsoby hry doprovodů písní a v neposlední řadě se seznámí se skladbami kytarové literatury od renesance až po současnost.
Žáci oddělení strunných nástrojů mají možnost působení v kytarovém souboru.

Bicí nástroje

Hra na bicí nástroje zahrnuje nácvik ovládání bicích nástrojů a zastřešuje následující činnosti - hra na nástroje, které jsou rozděleny do specifických typů (malý buben, bicí souprava, tympány a melodické nástroje, ostatní orchestrální nástroje, percuse-etnické bicí nástroje), hra z listu, nácvik hry v duu s učitelem, hra s nahrávkou, improvizace. Vyučovací předmět kolektivní tvorba zahrnuje praktickou hru v libovolném hudebním uskupení a zahrnuje následující činnosti: hra v orchestru nebo hudebních kolektivních skupin působících ve škole. Výuka probíhá v učebně bicích nástrojů, které jsou vybaveny bicí soupravou (bicími soupravami), bicími nástroji.

 

Sólový a sborový zpěv

Pěvecké oddělení je určeno žákům, kteří mají hlas, schopný dalšího vývoje a chuť jej dále rozvíjet. Naše škola nabízí vzdělávání v oboru hudby klasické i populární. Vycházíme z toho, že základní pěvecká technika je pro klasickou i populární hudbu stejná – je potřeba naučit se svůj hlas ovládat tak, aby interpret mohl bez problémů zazpívat repertoár, který si zvolí.  Proto s našimi zpěváky probíráme repertoár, ke kterému mají předpoklady i vztah – ať už jde o klasiku nebo populární hudbu. Škola pořádá řadu koncertů, kde se zpěváci rovněž uplatňují.

 

Hudební teorie (nauka o hudbě)

Nauka o hudbě je neodmyslitelnou součástí výuky v hudebním oboru. Pro dobrého hudebníka je stejně důležitá, jako psaní, čtení a gramatika pro spisovatele. 

Začátkům hudební teorie se nejmenší děti učí již v přípravné hudební výchově, kde se seznámí nejen s notovým zápisem a hudebními pojmy, ale i s písničkami a vším, co s nimi souvisí – rytmem, rytmickým cítěním, intonací a hudebním vyjádřením nálad a pocitů.
Žáci z přípravného sborového zpěvu, který je součástí výuky přípravné hudební nauky také každoročně vystupují na veřejných koncertech.
Ve vyšších ročnících hudební nauky žáci postupně zvládají hudební teorii tak, aby s její pomocí byli schopni zvládat hru na své hudební nástroje a pochopit skladby, které hrají.
Součástí hudební nauky je nejen zpěv a rytmická cvičení, ale také poslech skladeb nejrůznějších žánrů tak, díky kterým žáci získávají komplexní základní hudební vzdělání, které je možné dále rozvíjet.
Talentovaní žáci, kteří úspěšně absolvují hudební nauku se mohou bez obav přihlásit k přijímacím zkouškám na konzervatoř.

 

Kolektivní tvorba

Žáci vyšších ročníků (od 4. ročníku) mají jako povinnou součást výuky kolektivní tvorbu a mohou ji realizovat jako hru v orchestru, zpěv ve sboru nebo korepetici apod.

 

Hudební soubory ZUŠ Unhošť

 • Pěvecký sbor Cvrčci
 • Pěvecký sbor Hlásky
 • Altsaxofonový kvartet VICI
 • Orchestr VENI
 • Kytarový soubor
 • Soubor zobcových fléten VIDI
 • Rockový soubor
 • Trio N.V.D. 

 

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.