Nahoru

Struktura a organizace literárně-dramatického oboru

Práce v literárně-dramatickém oboru ZUŠ Unhošť má za cíl harmonicky rozvíjet osobnost člověka, jeho tvořivý a odpovědný přístupu k životu, ale také rozvíjení schopností osobitého a kultivovaného projevu.

Základem a prostředkem je tvořivá dramatická hra, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a zážitku, a tvořivá dramatická činnost – pohyb, přednes, slovesná a mluvní složka a hra s loutkou. Těmito složkami je v dětech rozvíjena jednak dramatická múzičnost (schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání), jednat také sociabilní složky (mj. schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné sociální situace), v neposlední řadě a hlavně rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. K takto stanoveným cílům slouží techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu, jež prolínají celé studium.

 

Organizace studia

Přípravné studium, 1. a 2. ročník (1/PS, 2/PS): od 5 let

Žák se aktivně účastní společné dramatické hry, kde prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení rozvíjí své vyjadřovací schopnosti a zároveň rozvíjí dovednosti vedoucí k dobré spolupráci v kolektivu

 

Základní studium I. stupeň, 1. – 7. ročník (1/I–7/I): od 7 let

Na první stupni základního studia se první dva ročníky žáci věnují předmětu „dramatická průprava“. Od třetího ročníku již dramatickou průpravu nemají, ale věnují se předmětu „Přednes“ a zároveň se mohou věnovat volitelnému předmětu „práce v souboru“. 

 

Základní studium II. stupeň, 1. – 4. ročník (1/II–4/II): od 14 let

Na druhém stupni základního studia se v prvním ročníku žák věnuje předmětu „Dramatická tvorba“. Po celou dobu studia II. stupně je vyučován předmět „Sólový dramatický projev“ a „Pohybová a hlasová výchova“. Od 2. ročníku se mají žáci možnost věnovat volitelnému předmětu „Soubor“

 

Studium literárně-dramatického oboru

Studium LDO začíná jedno až dvouletým přípravným studiem, tzv. přípravkou. Zde navštěvují žáci kolektivní výuku, kde se formou dramatických her a cvičení učí spolupráci, rozvíjí komunikační dovednosti, pohybovou a hlasovou tvorbu. Seznamují se se základy hry v roli a improvizace. Výuka probíhá od 1 do 3 povinných vyučovacích hodin týdně podle věku žáka a dle školního vzdělávacího programu. Ke studiu přijímáme žáky od 5 let po splnění podmínek přijímacích zkoušek. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku.

 

Náplň studia literárně-dramatického oboru

Během prvního stupně studia (1. - 7. ročník) žáci absolvují předměty Dramatická tvorba, Dramatika a slovesnost, Přednes a Práce v souboru. Zde se učí tvořivě pracovat s rozličnými literárními, či autorskými náměty pro tvorbu divadelního představení. Rozvíjí základy jevištní řeči a pohybu. Seznamují se s principy práce s loutkami.

Ve druhém stupni studia (1. - 4. ročník) žáci absolvují předměty Dramatická tvorba, Sólový dramatický projev, Práce v souboru a Pohybová a hlasová výchova.  Aktivně se podílí na vzniku inscenace. Provádí dramaturgické úpravy textu určeného k individuální nebo kolektivní interpretaci.  Dále rozvíjí získané dovednosti v oblasti herecké práce.

 

Cíle studia literárně-dramatického oboru

Cílem je komplexní osobnostně sociální rozvoj žáka. Snažíme se posilovat zdravé sebevědomí každého jednotlivce, rozvíjet schopnosti spolupráce, komunikace a důvěry ve skupině. Pedagog by při společné práci měl být pro žáka především partnerem, poskytující mu dostatek motivace a podnětů pro osobnostní i dovednostní růst.

Těžištěm práce v literárně-dramatickém oboru jsou dramatické hry a divadlo. Při tvorbě nových představení je kladen důraz na zájmy a zkušenosti žáků. Naší snahou je tvořit se žáky inscenace, které vzniknou z jejich kreativity, nadšení a chuti sdělovat divákovi, to, co je zajímá. V rámci účasti na školních vystoupeních a dětských divadelních přehlídkách, žáci navazují sociální kontakty a získávají širší povědomí o divadelní práci svých vrstevníků.

Získání divadelních zkušeností a dovedností vede některé z našich žáků k volbě divadla, jako budoucí životní profese.

Žák se dle svých preferencí může rozhodnout, zda se bude věnovat divadlu pouze zájmově nebo zda je jeho metou přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.